آغاز دور سوم رهاسازی پساب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس


تهران- ایرنا- ژاپن دور سوم از فرایند رهاسازی پساب رادیواکتیو نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس آرام را امروز (پنجشنبه) آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85278342/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3