آماده باش ارتش چین در پی رزمایش فیلیپین و آمریکا


تهران-ایرنا-سخنگوی فرماندهی شرقی ارتش چین گفت: در پی رزمایش نیروی‌های نظامی فیلیپین و آمریکا در دریای چین جنوبی، نیروی مسلح چین در حالت آماده‌باش باقی می‌ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299697/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7