آمریکا، چین را به دخالت در فعالیت‌های دریایی فیلیپین متهم کرد


تهران- ایرنا- آمریکا، چین را به دخالت در فعالیت‌های دریایی فیلیپین و تضعیف ثبات منطقه جنوب شرق آسیا متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318281/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF