اتحادیه اوراسیا و چین همکاری‌های اقتصادی خود را افزایش می‌دهند


تهران – ایرنا – نماینده رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن همکاری تجاری دارد، گفت که این اتحادیه و چین همکارهای خود را افزایش داده اند به طوری که سهم چین از تجارت با این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲۳ درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049236/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF