احترام متقابل؛ شرط اصلی توسعه روابط چین و اروپا


تهران- ایرنا- مقامات ارشد چین در پی دیدار با مقامات ارشد اتحادیه اروپا بارها بر احترام متقابل به عنوان شرط اصلی توسعه روابط پکن -بروکسل تاکید کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313180/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7