ادامه امتناع آلمان از ارسال موشک های تاروس به اوکراین


تهران – ایرنا – دولت آلمان به رغم اعلام قبلی برای پیوستن به انگلیس برای ارسال موشک های دوربرد هوا به زمین (تاروس) به اوکراین، از عمل به وعده قبلی خود سرباز زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132133/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86