استاد دانشگاه چینی: روایت رسانه های غرب از ایران، واقعیت ندارد


تهران – ایرنا – خانم دکتر یو گویلی مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی پکن که سالها در ایران زندگی و تحصیل کرده است، جامعه زنان در ایران را جامعه ای پویا و با نشاط توصیف می کند و تاکید دارد آنچه در رسانه های غربی مبنی بر محدودیت زنان در ایران شعار داده می شود، واقعی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270156/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF