استقرار سه شناور چینی برای تثبیت حاکمیت در جزایر نانشا دریای چین جنوبی


تهران –ایرنا- مرکز خدمات ناوبری جنوبی اداره ایمنی دریایی چین سه شناور روانه جزایر نانشا دریای چین جنوبی کرده است ، اقدامی که به گفته کارشناسان نه تنها امنیت ناوبری را تامین ، بلکه نشانگر عزم پکن در حفاظت از حاکمیت ارضی خود در این منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121374/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C