اندونزیایی، زبان رسمی کنفرانس عمومی یونسکو شناخته شد


تهران – ایرنا – در جریان نشست عمومی چهل و دومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس، زبان اندونزیایی به عنوان زبان رسمی کنفرانس عمومی این نهاد تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298626/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF