اندونزی به دلیل طرح اخراج پناهجویان روهینگیایی با انتقاد مواجه است


تهران- ایرنا- اندونزی به دلیل طرح اخراج پناهجویان روهینگیایی از این کشور با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و ناظران مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315134/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87