بازداشت سرباز آمریکایی در کره شمالی و افزایش تعاملات دیپلماتیکی


تهران- ایرنا-  به دنبال بازداشت یک سرباز آمریکایی بعد از عبور بدون مجوز از محدوده مرزی کره‌شمالی توسط نیروهای این کشور، بنظر می رسد در هفته جاری دو کشور تعاملات دیپلماتیکی را در این خصوص انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174617/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C