بروجردی: روابط ایران و چین مستقل از سرنوشت برجام است


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران وچین با اشاره به روند تحولات مرتبط با برجام، تاکید کرد سونوشت برجام هر چه که باشد، روابط ایران و چین در مسیر پیشرفت خود ادامه خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011876/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA