بی‌تفاوتی چین به بی‌میلی آرژانتین برای عضویت در بریکس


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در خصوص بی‌میلی دولت جدید آرژانتین به عضویت گروه بریکس، تاکید کرد که پکن از هر کشوری که مایل به عضویت این گروه باشد استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85309327/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3