تاجیکستان توافقنامه رزمایش مشترک ضد تروریستی با چین را تصویب می‌کند


تهران – ایرنا – دولت تاجیکستان توافقنامه برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریستی با دولت چین را برای تصویب به مجلس فرستاد تا بر اساس این توافقنامه دوکشور حداقل هر دو سال یک بار تمرینات ضد تروریستی برگزار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258710/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8