تایوان مدعی ورود بالن جاسوسی چین به آب‌های خود شد


تهران – ایرنا – تایوان امروز جمعه ادعا کرد که یک بالن چینی را بر فراز آب‌های نزدیک به حوزه خود شناسایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315655/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF