تحقیقات پلیس کانادا در مورد دخالت ادعایی چین در امور داخلی اُتاوا


تهران- ایرنا- پلیس کانادا در حال تحقیق درباره دخالت ادعایی چین در امور داخلی از جمله فرایندهای دموکراتیک اُتاوا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957368/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7