تقویت همکاری و مبارزه با تروریسم؛ محور گفت وگوی دیپلماتهای ارشدچین و افغانستان


تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر امور خارجه جدید چین در گفت و گوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان افغانستان، با وی درخصوص تقویت همکاری ها و مبارزه با تروریسم به تبادل نظر پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005734/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%86%DB%8C%D9%86