توصیه آمریکا به شهروندانش برای احتیاط در سفر به چین


تهران – ایرنا– واشنگتن به آمریکایی ها توصیه کرد به دلیل اجرای قانون ممنوعیت خروج از کشور و خطر بازداشت های غیرقانونی، در سفر به چین تجدیدنظر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158550/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86