تولد نوزادان در کره جنوبی، برای ۸۳ ماه متوالی کاهش یافت


تهران- ایرنا- آمار تولد نوزادان در کره جنوبی برای ۸۳ ماه متوالی کاهش یافت و رشد جمعیت این کشور منفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982368/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA