تولید برق هسته ای چین تا ۲۰۳۵ از ۲۰۰ میلیون کیلووات فراتر می رود


تهران-ایرنا- کارشناس برجسته چین بر این باور است نیروگاههای انرژی هسته ای چین از نظر ایمنی در جهان پیشرو هستند و توانایی تولید برق هسته ای فراتر از ۲۰۰ میلیون کیلووات را چین تا ۲۰۳۵ دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056744/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C