جنگ اوکراین و تلاش ترکمنستان برای جایگزینی گاز روسیه در اروپا


تهران- ایرنا- از زمان حمله روسیه به اوکراین، اروپا قصد خود را برای تنوع بخشیدن به منابع گاز افزایش داده است و می کوشد جایگزینی برای روسیه پیدا کند و در این بحبوحه ترکمنستان می کوشد بازار گاز اروپا را هدف قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972128/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7