حمایت چین از کشورهای اسلامی/ ضرورت بازگشت فلسطین به مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس


تهران-ایرنا- «جانگ جون» نماینده دائمی چین در سازمان ملل با اشاره به اینکه پکن از ایفای نقش رهبری کشورهای عربی-اسلامی در حل مسئله فلسطین حمایت می کند، تاکید کرد که بهترین راه حل برای این مسئله، ضرورت بازگشت این کشور به مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85272711/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B7