دولت مالزی صرفه جویی برق در ادارات را الزامی کرد


تهران- ایرنا – انور ابراهیم نخست وزیر مالزی مراکز دولتی را به صرفه جویی در مصرف برق و فرهنگ سازی در این زمینه ترغیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260148/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF