رئیس جمهوری اندونزی: جنگ خاورمیانه باعث بحران سوخت در جهان خواهد شد


تهران – ایرنا – جوکو ویدودو (جوکووی) رئیس جمهور اندونزی اظهار داشت که جنگی که بین رژیم صهیونیستی و فلسطین شروع شده است، وضعیت جهانی را که در حال حاضر با بحران غذایی و انرژی مواجه است، بدتر می کند و منجر به بحران سوخت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258781/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF