رئیس سابق بانک مرکزی چین به اتهام فساد مالی دستگیر شد


تهران – ایرنا – رسانه های دولتی چین امروز دوشنبه به نقل از دادستان ارشد این کشور گزارش دادند رئیس سابق بانک مرکزی چین به اتهام فساد مالی به طور رسمی دستگیر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259819/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF