رزمایش هوایی آمریکا و کره جنوبی با ۱۳۰ جنگنده آغاز شد


تهران- ایرنا- آمریکا و کره جنوبی روز دوشنبه رزمایش هوایی مشترکی را با مشارکت ۱۳۰ جنگنده به منظور شبیه‌سازی عملیات ۲۴ ساعته جنگی آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274812/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF