سئول مدعی ارسال محموله جنگی از کره شمالی به روسیه شد


تهران- ایرنا- ارتش کره جنوبی روز پنجشنبه مدعی شد که کره شمالی احتمالاً چندین نوع موشک و مقادیری مهمات با هدف حمایت از مسکو در جنگ روسیه با اوکراین ارسال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85278462/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF