سرویس اطلاعاتی سئول مدعی کمک روسیه به کره شمالی برای پرتاب ماهواره شد


تهران- ایرنا- سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی مدعی شد که روسیه به کره شمالی برای پرتاب ماهواره شناسایی نظامی، کمک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85300678/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87