سفر بلینکن به پکن، تنش های نظامی چین و آمریکا را کاهش نداد


تهران- ایرنا- به رغم سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به پکن، بنظر می رسد تنش های نظامی چین و آمریکا همچنان به قوت خود باقی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150565/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF