سفر معاون اول رئیس جمهور به چین


«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور به‌منظور شرکت و سخنرانی در ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین و توسعه روابط اقتصادی با پکن به شانگهای پایتخت چین سفر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85281952/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86