سه ایرانی محبوس در ویتنام پس از طی دوره محکومیت به ایران بازگشتند


تهران- ایرنا- سه ایرانی زندانی در ویتنام پس از کاهش و اتمام دوره محکومیتشان از زندان آزاد و به ایران بازگردانده شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308113/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF