سین کیانگ؛ جدیدترین منطقه آزاد تجاری چین


تهران- ایرنا- شورای دولتی چین شهر ارومچی، کاشغر و هورگوس در سین کیانگ را به طور آزمایشی به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی کرد که به توسعه طرح کمربند- جاده این کشور و ارتباط با آسیای میانه کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303110/%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86