شهردار تهران و پکن بر توسعه مناسبات علمی و فرهنگی تاکید کردند


تهران بزرگ – ایرنا – شهرداران تهران و پکن بر توسعه مناسبات علمی و فرهنگی تاکید کردند و شهردار پکن، تهرانی‌ها را برای بازدید از این شهر دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85263665/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF