شی جین پینگ: چین و آسیای مرکزی آینده و سرنوشت مشترک دارند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور چین که میزبانی و ریاست اولین اجلاس سران چین و آسیای مرکزی را بر عهده دارد، در سخنرانی خود بر “همکاری جوامع چین و آسیای میانه با آینده ای مشترک شامل کمک متقابل، توسعه مشترک، امنیت جهانی و دوستی همیشگی” تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116119/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF