طراحی اروپا برای دور کردن کشورها از روسیه و چین


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا به دنبال آن است تا با تغییر رویکرد و جلب نظر چندین کشور از جمله برزیل و شیلی، آنها را از روسیه و چین دور کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090840/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86