فراخوان کمک سازمان ملل برای پناهجویان مسلمان روهینگیا


تهران- ایرنا- سازمان پناهندگان ملل متحد روز سه شنبه هم زمان با جان باختن دستکم ۲۰ مسلمان روهینگیا و رسیدن صدها تن دیگر از آنان به سواحل اندونزی پس از چند هفته سرگردانی در اقیانوس هند، از کشورها درخواست کمک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981863/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7