فیلیپین، جبهه‌ دیگر تقابل آمریکا و چین


تهران- ایرنا- در شرایطی که تنش ها میان آمریکا و چین به عنوان دو ابرقدرتجهانی بر سرمسائلی مانند جنگ تجاری، اختلاف نظر بر سر جنگ اوکراین، مساله تایوان و … ادامه دارد، موضوع پایگاه های آمریکا در فیلیپین و مسائل مرتبط با دریای جنوبی چین هم به دامنه این تنش ها و اختلافات افزوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096833/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86