ماجرای فوکوشیما محبوبیت دولت ژاپن را کاهش داد


تهران- ایرنا – خبرگزاری کیودو ژاپن نوشت براساس آخرین نظرسنجی کم شدن میزان محبوبیت نخست وزیر این کشور ادامه دارد و درحال رسیدن به کمترین میزان از زمان تصدی در این سمت است که دلیل آن افزایش نگرانی ها درباره تصمیم دولت ژاپن برای رهاسازی پسماندهای آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس و دریاها عنوان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173357/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF