مالزی در بحران کمبود برنج سفید


تهران- ایرنا- کم شدن عرضه دانه شالی به کشاورزان برای کاشت و افزایش قیمت، دولت مالزی را با مشکل مواجه کرده است، کمبود برنج سفید یکی از پیامدهای تاخیر در شروع شالی کاری پاییزی در این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287054/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF