محبوبیت چین در میان جوانان عرب بیشتر از آمریکاست


تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که محبوبیت چین در میان جوانان عرب افزایش یافته و آنها پکن را بیشتر از آمریکا متحد کشورشان می‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147921/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA