مردم کره جنوبی علیه ژاپن تظاهرات کردند


تهران- ایرنا – حزب اصلی مخالف دولت کره جنوبی در مرکز سئول تظاهراتی علیه تخلیه آب های آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیمای ژاپن برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157179/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF