مقابله موثر با تروریسم؛ نقطه اشتراک وزیران دفاع سازمان همکاری‌ شانگهای


تهران- ایرنا- وزیران دفاع سازمان همکاری‌ شانگهای در نشست دهلی نو، با تاکید بر لزوم مقابله موثر با تروریسم در آسیا، آن را بزرگترین تهدید برای صلح و رفاه در منطقه دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100456/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C