مقام سابق آمریکایی: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای برجام باشد


نیویورک – ایرنا- مقام پیشین آمریکایی و مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه های خاورمیانه اندیشکده شورای آتلانتیک گفت: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای ایران و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باشد که بار دیگر با میانجیگری چین انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054305/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C