ناتو و ژاپن برای زمینه‌های جدید همکاری برنامه‌ریزی می کنند


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه با ناتو طرح های را درباره همکاری در زمینه های مهم و جدید در سالهای پیشِ رو با توجه به افزایش تلاش های چین و روسیه برای همکاری با یکدیگر بررسی و برنامه ریزی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167289/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF