نارضایتی از عملکرد رییس جمهور کره جنوبی افزایش و محبوبیت او کاهش یافت


تهران-ایرنا- نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد که نارضایتی از عملکرد یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی در هفته گذشته افزایش و محبوبیت او کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029535/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4