ناوشکن ضد زیردریایی روسیه در دریای ژاپن رزمایش برگزار می‌کند


تهران- ایرنا – برپایه اطلاعات سرویس مطبوعاتی ناوگان پاسیفیک روسیه ناوشکن ضدزیردریایی روسیه با نام آدمیرال تریبوتس در دریای ژاپن با دشمن فرضی رزمایش برگزار خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090812/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF