نزدیکی سئول و لندن؛ انگلیس در پی تقویت موضع در منطقه هند و اقیانوسیه


تهران– ایرنا– انگلیس امیدوار است از فرصت سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به لندن به‌,نوان فرصتی برای تقویت موضع خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298004/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87