هشت گام چین برای شتاب داد به گسترش یک پهنه- یک راه


تهران- ایرنا- رییس جمهور چین در دهمین سالگرد ابتکار یک پهنه – یک راه، هشت گام عملی این کشور برای شتاب دادن به گسترش این طرح را تشریح کرد. این اقدامات شامل افزایش بودجه وام‌ها، توسعه سبز در راستای حفظ محیط زیست، برنامه‌های فرهنگی و علمی و نیز افزایش ارتباط دیجیتال در بخش‌های مختلف پروژه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262432/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87