هشدار اندونزی به کشاورزان در خصوص بروز خشکسالی


تهران- ایرنا- اندونزی روز سه شنبه به کشاورزان و شرکتهای وابسته به مزارع هشدار داد تا خود را برای مشکلات ناشی از خشکسالی آماده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043474/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C