همکاری پکن و هانوی با هدف تقویت ثبات دریای چین جنوبی


تهران-ایرنا- مقامات ارشد چین و ویتنام در نشست کمیته راهبردی پکن-هانوی بر همکاری دو جانبه در جهت ثبات دریای چین جنوبی متعهد شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308803/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C